ព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីៗ
ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ទី២៦ឧសភា២០១៦ លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យ ខ្លូត ធីតា ...
គណៈប្រតិភូមកពីក្រសួងការបរទេសចិន ...
បង្ហាញទាំងអស់
សិក្ខាសាលា/សន្និសឹទ/បាឋកថា
សន្និសីទជាតិ

   ១. ៣០ មេសា ២០១៤ ៖ សន្និសីទស្តីពី "ឥទិ្ធពលនៃបម្រែបម្រួលអាកាធាតុមកលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា"
   ២. ២៨ ដល់ ២៩ សីហា ២០១៤ ៖ សន្និសីទស្តីពី «គីមីនិងជីវិត»
  ៣. ២៩ កញ្ញា ២០១៤៖ រៀបចំវេទិការអ្នកប្រវត្តិសាស្រ្តលើកទី២ ស្តីពី "ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្រ្ត
       ចេនឡា"

  ៤. ០៩ មិថុនា ២០១៤ ៖ សន្និសីទស្តីពី មរតជំនឿខ្មែរ

សន្និសីទអន្តរជាតិ

  ១. ១២ ដល់ ១៧ មករា ២០១៤៖ សន្និសីទអន្តរជាតិ សមាគមបុរេប្រវត្តិឥណ្ឌា ប៉ាស៊ីហ្វិច លើកទី២០
  ២. ០៣ មីនា ២០១៤៖ សិក្ខាសិលាអន្តរជាតិស្តីពី "ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ី"
  ៣. ០៨ សីហា ២០១៤៖ វេទិការកូរ៉េលើកទី១៥ ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ និងរលកវប្បធម៌កូរ៉េ
  ៤. ២៧ តុលា ២០១៤៖ សន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកទី៣ កម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ ស្តីពី កិច្ច
      សហប្រតិ្តការណ៍កម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ ៖ បញ្ហាថ្មីៗនិងដំណោះស្រោយ

  ៥. ២៨ តុលា ២០១៤៖ សន្និទសីទអន្តរជាតិ កម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ និង កូរ៉េ ស្តីពី ចិរភាពសន្តិសុខ
       ថាមពលតាមរយៈកំណើតបៃតងក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង់                                            កម្មវិធីបាឋកថា២០១៤
                        ក្រុមបណ្ឌិតសភាចារ្យនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា


កាលបរិច្ឆេទ     ប្រធានបទ បណ្ឌិត្យសភាចារ្យ
០៩-៥-២០១៤ម៉២:៣០រសៀល     ព្រះពុទ្ធសាសនា និងវិទ្យាសាស្ត្រ ដោយលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យ ខ្លូត ធីតា
១៧-៧-២០១៤ម៉២:៣០រសៀល     ជីវិតរបស់សត្វឃ្មំ
ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ជា ណេង
២៨-៧-២០១៤ម៉២:៣០រសៀល
    ប្រៀបធៀបគំនិតដឹកនាំរឿងកុលាបប៉ៃលិន របស់ ញ៉ុក ថែម
   និងរឿងគូលីកំណែន របស់ អឹម ថុក
ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សោម សុមុនី
៨-៩-២០១៤ម៉៩:០០រសៀល     ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្ន ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ខៀវ ថវិកា
១៨-៩-២០១៤ម៉៩:០០ព្រឹក    ល្បងពិចារណា អំពីបទពិសោធនិងវិធីជំនួយធ្វើអោយបានអាយុវែង ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ស៊ុំ ឈុំប៊ុន
១៤-១០-២០១៤ម៉២:៣០រសៀល     ពាក្យកន្សោមពាក្យល្បះដែលបញ្ជាក់លក្ខណៈអោយនាមសព្ទ ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ព្រំ ម៉ល់
៣១-១០-២០១៤ម៉២:៣០រសៀល     គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សំ សោភាន់
២១-១១-២០១៤ម៉៩:០០ព្រឹក     ប្រវត្តិនៃការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ តិច សំណាង
២៤-១១-២០១៤ម៉៩:០០ព្រឹក     ការវិវត្តនយោបាយមហាអំណាចក្នុងពិភពលោក ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រស់ ចន្ត្រាបុត្រ
១២-១២-២០១៤ម៉៩:០០ព្រឹក    បម្លាស់លំនៅឋានឆ្លងដែន ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឆយ អូន