ព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីៗ
ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ទី២៦ឧសភា២០១៦ លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យ ខ្លូត ធីតា ...
គណៈប្រតិភូមកពីក្រសួងការបរទេសចិន ...
បង្ហាញទាំងអស់
ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៣ រាជបណ្ឌិត្យសភា កម្ពុជាបានចុះអនុស្សារណៈ យោគយល់គ្នា និងកិច្ចព្រមព្រៀង
សហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងស្ថាប័ន អន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជា៖
- ១២ សីហា ២០០៩    កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីកិច្ចសហការបង្កើតវិទ្យាស្ថានខុងជឺ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា រវាងទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃវិទ្យា
                              ស្ថានខុងជឺ ប្រទេសចិន ជាមួយរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
- ២៦ តុលា ២០០៩    អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិត អ្នកស្រាវជ្រាវ រវាង រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និង សាកលវិទ្យា
                              ល័យជាតិ ចាងវ៉ុន CHANGWON ប្រទេសកូរ៉េ
- ២៦ តុលា ២០០៩    កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាង រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និង សាកល វិទ្យាល័យជាតិ ចាងវ៉ុន CHANGWON
                               ប្រទេសកូរ៉េ
- ២៥ តុលា ២០១០    អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាង រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និង សាកលវិទ្យា ល័យអ៊ីងហា ប្រទេសកូរ៉េ
- ០៤ ឧសភា ២០១១    កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈបណ្ឌិត្យសភា Academic Exchange រវាងបណ្ឌិត្យសភា
                               វិទ្យាសាស្ត្រ សង្គមវៀតណាមនិងរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
- ០៨ វិច្ឆិកា ២០១១    អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា លើការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈបណ្ឌិត្យសភា Academic Exchange និងកិច្ចសហ
                               ប្រតិបត្តិការ រវាង បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចិន នឹងរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
- ១៦ ឧសភា ២០១២    អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា លើការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈបណ្ឌិត្យសភា Academic Exchange និងកិច្ច
                               សហប្រតិបត្តិការ រវាង បណ្ឌិត្យសភាវិស្វកម្ម នឹងបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ាន និងរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
- ១៨ តុលា ២០១៣    កិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្រ្ត រវាងរាជបណ្ឌិត្យសភា កម្ពុជាកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានជាតិសេដ្ឋកិច្ច
                               នៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមសៀង ហៃ និងវិទ្យាស្ថានសៀងហៃនៃទីក្រុងទំនើបនិងការ
                               អភិវឌ្ឍតំបន់និងផែនការ។
- ២៨ តុលា ២០១៣    អនុស្សណៈយោគយល់គ្នារវាង បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមឡាវ និងរាជ បណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
- ២៤ មករា ២០១៣    អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា រវាង វិទ្យាស្ថានបូព៌ាសាស្ត្រ សហព័ន្ធរុស្ស៊ី និងរាជ បណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា